Bolt Seal

Acme Bolt Seal là con dấu bu lông an toàn cao, tuân thủ ISO 17712: 2013 (E), được thiết kế cho các chuyến hàng container có giá trị cao theo tiêu chuẩn ISO. Bu lông bọc nhựa và ống lót khóa được đúc theo cặp và được đánh dấu bằng laze theo trình tự giống hệt nhau, số seri để tăng cường bảo mật. Các con dấu bu lông được đóng gói trong vĩ chất lượng cao có thể đóng lại được với mười con dấu, giúp dễ dàng tháo con dấu riêng nếu cần. Khi con dấu đã được khóa, bu lông sẽ quay tự do trên ống lót khóa để xác nhận tính toàn vẹn của con dấu.